Articles & Writings

 

WaterWays Taiji (Tai Chi)

Classes, Workshops & Retreats in the Arts of

Taijiquan (Tai Chi Chuan), Qigong, Bagua, Xing Yi,

Liung Yi,  Liu He Ba Fa (Water Style) & Kung Fu

In Hilo, Hawai’i Contact Faith at faith@taijinature.com

In Cape Town, South Africa Contact Richard at richard@taijinature.com

©Copyright Faith LeLievre and Richard Jordi, 2010. All Rights Reserved.